+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP
+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP
+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP
+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP
+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP

Hạt điều bóc lụa rang muối

Hạt điều rang muối túi 40g

+ 100% điều Việt Nam
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Được rang bằng củi giữ được vị đặc trưng
+ Đã được kiểm nghiệm ATTP

Hạt điều bóc lụa rang muối

Hạt điều bóc lụa rang muối hộp giấy 450g

+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP

Hạt điều bóc lụa rang muối

Hạt điều bóc lụa rang muối hộp 215g

+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP

Hạt điều bóc lụa rang muối

Hạt điều bóc lụa rang muối hộp 430g

+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP

Hạt điều bóc lụa rang muối

Hạt điều bóc lụa rang muối hộp 450g

+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị tự nhiên
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP

Hotline