93,500104,500
143,000165,000
48,40055,000
92,400106,700
151,800177,100

Hạt điều rang muối

Hạt điều rang củi O350

83,60094,600

Hạt điều rang muối

Hạt điều rang củi T500

143,000165,000